یاس هلندی بلند قد

سایز ۴۰ ، فی ۲۸۰۰
سایز ۴۵ ، فی ۳۸۰۰
سایز ۶۰ ، فی ۴۳۰۰
سایز ۸۰ ، فی ۵۵۰۰
حداقل سفارش برای هر سایز ۴تا

اشتراک گذاری

دیدگاهی بنویسید