پک۲۰ عددی آستروهای کلکسیونی مادری درشت اکثرا ارتفاع کارهااز۱۰ سانت بزرگتر