ناندینا بسیار پر برگ و زیبا با انگوری های فراوان زمینی