گلخانه ای در شهرک گلخانه ای صفادشت کرج با مشخصات زیر بفروش میرسد.

جهت افزایش خدمات در نظر سنجی شرکت نمایید مـشـاهـده