خاک

ریز:مخلوط با خاک پوشش سطح گلدان

متوسط: مخلوط با خاک پوشش سطح گلدان

درشت : زهکش گلدان پوشش سطح کلدان

کیسه ۴۰ کیلویی

اشتراک گذاری

دیدگاهی بنویسید