تخفیف تابستانی تبلیغات

محل نمایش بنرنوعتعرفه (تومان)
بالای سایتبنرصفحه اصلی – صفحه آگهی(باکس)۹۵۰.۰۰۰
۴۹۰.۰۰۰
پایین سایتبنرتمامی صفحات۷۵۰.۰۰۰
۳۹۰.۰۰۰
پست اینستاگراممحصولات پست آخر۷۰.۰۰۰
۵۰.۰۰۰
پست اینستاگراممحصولات دو پست آخر۱۰۰.۰۰۰
۸۰.۰۰۰
پست اینستاگرامپین شدنهر ۲۴ ساعت۵۰.۰۰۰
۳۵.۰۰۰
استوری اینستاگرام
اد تو استوری۸۰.۰۰۰
۵۰.۰۰۰
استوری اینستاگرامایجاد استوری۱۰۰.۰۰۰
۸۰.۰۰۰
پست اینستاگرامتبلیغ پیج و گلخانه (قرار گرفتن ID پیج)۳۰۰.۰۰۰
۲۰۰.۰۰۰
پست اینستاگرامتبلیغ پیج های غیر مرتبط۴۰۰.۰۰۰
۳۰۰.۰۰۰
تبلیغات بنری اطلاعات بیشتر